Omrekenen tussen Celsius en Fahrenheit - wikiHow (2024)

Pdf downloaden

Over de auteur

Pdf downloaden

In dit artikel:

Fahrenheit naar Celsius

Celsius naar Fahrenheit

Celsius naar Kelvin

Kelvin naar Celsius

Kelvin naar Fahrenheit

Fahrenheit naar Kelvin

Overige secties weergeven...

Secties verbergen...

Tips en waarschuwingen

Gerelateerde artikelen

Bronnen

Je kunt temperaturen omrekenen van Fahrenheit naar Celsius of andersom door simpelweg op te tellen, af te trekken, te vermenigvuldigen en te delen. Volgende keer als je de temperatuur in de verkeerde temperatuursschaal ziet staan kun je het binnen een paar seconden omrekenen!

Methode 1

Methode 1 van 6:

Fahrenheit naar Celsius

Pdf downloaden

 1. 1

  Begrijp de temperatuurschalen. De Fahrenheit- en Celsiusschalen beginnen bij verschillende getallen -- terwijl bij Celsius 0° het vriespunt is, is dat bij Fahrenheit 32°. Naast een ander beginpunt lopen de twee schalen ook in verschillende verhoudingen op. De reeks van vriezen tot koken is bij Celsius bijvoorbeeld van 0°-100°, en bij Fahrenheit van 32°-212°.[1]

 2. 2

  Trek 32 af van de Fahrenheit-temperatuur. Omdat het vriespunt bij Fahrenheit 32 is en bij Celsius 0, begin je het omrekenen door 32 van de Fahrenheit-temperatuur af te trekken.[2]

  • Als de oorspronkelijke temperatuur in Fahrenheit 74 ºF is, haal je 32 af van 74. 74 - 32 = 42.[3]
 3. 3

  Deel de uitkomst door 1,8. De reeks van vriezen tot koken bij Celsius is 0-100, terwijl dat bij Fahrenheit 32-212 is. Je kunt dus zeggen dat tegenover 180º verschil in de Fahrenheit-reeks slechts 100º in de Celsius-reeks staat. Dat kun je schrijven als 180/100, wat vereenvoudigd gelijk is aan 1,8. Daarom moet je om het om te rekenen de uitkomst delen door 1,8.

  • Bij het voorbeeld van stap 1 moet je de uitkomst, 42, delen door 1,8. 42 / 1,8 = 23. 74 °F is dus omgerekend 23 °C.
  • Let op dat je 1,8 ook kun zien als 9/5. Als je geen rekenmachine bij de hand hebt of liever met breuken werkt, kun je de uitkomst van de eerste stap ook delen door 9/5 in plaats van 1,8.

  Advertentie

Methode 2

Methode 2 van 6:

Celsius naar Fahrenheit

Pdf downloaden

 1. 1

  Begrijp de temperatuursschalen. Omdat dezelfde regels van toepassing zijn als je van Celsius naar Fahrenheit omrekent, gebruik je ook hier het verschil van 32 en het verschil in verhouding van 1,8. Je gebruikt ze alleen in omgekeerde volgorde.

 2. 2

  Vermenigvuldig de Celsius-temperatuur met 1,8. Als je wilt omrekenen van Celsius naar Fahrenheit moet je het proces omdraaien. Begin met het vermenigvuldigen van de Celsius-temperatuur met 1,8. [4]

  • Als je bijvoorbeeld werkt met een temperatuur van 30 °C, vermenigvuldig je dit met 1,8 of met 9/5. 30 x 1,8 = 54. [5]
 3. 3

  Tel 32 op bij de uitkomst. Nu je het verschil in verhouding van de schaal hebt gecorrigeerd moet je het startpunt nog corrigeren. Om dit te doen tel je 32 graden op bij de uitkomst van de eerste stap, dan heb je de temperatuur in Fahrenheit.

  • 54 + 32 = 86. 30 °C is dus hetzelfde als 86 °F.

  Advertentie

Methode 3

Methode 3 van 6:

Celsius naar Kelvin

Pdf downloaden

 1. 1

  Begrijp de temperatuursschalen. Historisch gezien bestond Celsius eerst, maar was niet zo handig voor de wetenschap. Om dit op te lossen is de Kelvin ontstaan. Hoewel de afstand tussen Celsius en Kelvin nog groter is dan tussen Celsius en Fahrenheit, hebben Celsius en Kelvin dezelfde verhouding tussen de graden. Terwijl de ratio Celsius:Fahrenheit 1:1,8 is, is de ratio Celsius:Kelvin 1:1.[6]

  • Het klinkt misschien gek dat het vriespunt bij Kelvin zo hoog is, namelijk bij 273,15 K, maar dat komt omdat het nulpunt van de Kelvinschaal samenvalt met het absoluut nulpunt, -273,15 °C.
 2. 2

  Tel 273,15 op bij de Celsius-temperatuur. Hoewel water bij 0 °C bevriest, zien wetenschappers 0 °C eigenlijk als 273,15 K.[7]Omdat de twee schalen in dezelfde verhouding stijgen, kun je altijd omrekenen van Celsius naar Kelvin door er simpelweg 273,15 bij op te tellen.

  • Als je bijvoorbeeld werkt met de temperatuur van 30 °C, tel je daar gewoon 273,15 bij op. 30 + 273,15 = 303,15 K.

  Advertentie

Methode 4

Methode 4 van 6:

Kelvin naar Celsius

Pdf downloaden

 1. 1

  Begrijp de temperatuursschalen. De verhouding 1:1 bij Celsius:Kelvin is nog steeds van toepassing als je het andersom omrekent. Je hoeft alleen het getal 273,15 te onthouden en een omgekeerde bewerking te maken als je om wilt rekenen van Kelvin naar Celsius.

 2. 2

  Trek 273,15 af van de Kelvin-temperatuur. Als je van Kelvin naar Celsius wilt omrekenen, trek dan gewoon 273,15 af van je temperatuur. Laten we zeggen dat je begint met een temperatuur van 280 K. Trek daar 273,15 vanaf om de Celsius-temperatuur te krijgen. 280 - 273,15 = 6,85 °C.

  Advertentie

Methode 5

Methode 5 van 6:

Kelvin naar Fahrenheit

Pdf downloaden

 1. 1

  Begrijp de temperatuursschalen. Een van de belangrijkste dingen die je moet onthouden als je omrekent tussen Kelvin en Fahrenheit is de verhouding tussen de graden. Omdat Kelvin een 1:1 ratio heeft met Celsius, heeft het dus dezelfde ratio als Fahrenheit en Celsius, dus voor elke 1 K verandert Fahrenheit met 1,8 °F. [8]

 2. 2

  Vermenigvuldig met 1,8. Om de schaal tussen Kelvin en Fahrenheit te corrigeren vermenigvuldig je eerst met 1,8.

  • Zeg dat we beginnen met een temperatuur van 295 K. Dan krijgen we 295 x 1,8 = 531.
 3. 3

  Trek 459,7 af van de uitkomst. Net zoals we het startpunt van de schalen moeten corrigeren door 32 op te tellen als we omrekenen tussen Celsius en Fahrenheit, moeten we hier hetzelfde doen om om te rekenen van Kelvin naar Fahrenheit. Echter, 0 K = -459 °F. [9] Omdat we een negatief getal moeten optellen kunnen we het er dus gewoon van aftrekken.

  • Trek 459,7 af van 531. 531 - 459,7 = 71,3. 295 K is dus gelijk aan 71,3 °F.

  Advertentie

Methode 6

Methode 6 van 6:

Fahrenheit naar Kelvin

Pdf downloaden

 1. 1

  Trek 32 af van de Fahrenheit-temperatuur. Om van Fahrenheit naar Kelvin om te rekenen, kun je het makkelijkst naar Celsius omrekenen en van daaruit omrekenen naar Kelvin. Dat betekent dat we beginnen met het aftrekken van 32.

  • Laten we zeggen dat de temperatuur 82 °F is. Haal daar 32 vanaf. 82 - 32 = 50.
 2. 2

  Vermenigvuldig dit met 5/9. De volgende stap is vermenigvuldigen met 5/9 of 1,8.

  • 50 x 5/9 = 27,7, wat de Fahrenheit-temperatuur is omgerekend in Celsius.
 3. 3

  Tel daar 273,15 bij op. Omdat het verschil tussen Celsius en Kelvin 273,15 is, kun je de Kelvintemperatuur vinden door er 273,15 bij op te tellen.

  • 273,15 + 27,7 = 300,8. Dus, 82 °F = 300,8 K.

  Advertentie

Tips

 • Hier volgen wat sleutelgetallen die de moeite waard zijn om te onthouden bij het converteren:
  • Water bevriest bij 0 °C of 32 °F.
  • Lichaamstemperatuur is ongeveer 37 °C of 98.6 °F.
  • Water kookt bij 100 °C or 212 °F.
  • Bij -40 zijn beide temperaturen gelijk.
 • Kijk je antwoorden altijd nog een keer na.
 • Onthou dat Kelvin altijd 273,15 meer is dan Celsius.
 • Je kunt ook de formule C = 5/9(F - 32) gebruiken om Fahrenheit naar Celsius te converteren en 5/9C = F - 32 Celsius naar Fahrenheit te converteren. Dat zijn korte versies van de formule C/100=F-32/180.

Advertentie

Over dit artikel

wikiHow is een wiki, wat inhoudt dat veel van onze artikelen meerdere auteurs hebben. Aan dit artikel hebben 41 mensen bijgedragen, waarvan een aantal anoniem. Dit artikel is 128.457 keer bekeken.

Categorieën: Wetenschap en techniek

In andere talen

Engels

Frans

Spaans

Duits

Portugees

Russisch

Indonesisch

Chinees

Thai

Arabisch

Koreaans

Hindi

 • Afdrukken

Deze pagina is 128.457 keer bekeken.

Omrekenen tussen Celsius en Fahrenheit - wikiHow (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Otha Schamberger

Last Updated:

Views: 6095

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Otha Schamberger

Birthday: 1999-08-15

Address: Suite 490 606 Hammes Ferry, Carterhaven, IL 62290

Phone: +8557035444877

Job: Forward IT Agent

Hobby: Fishing, Flying, Jewelry making, Digital arts, Sand art, Parkour, tabletop games

Introduction: My name is Otha Schamberger, I am a vast, good, healthy, cheerful, energetic, gorgeous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.