Fahrenheit naar Celsius conversie (2024)

Eenheidomrekenmachine voor Fahrenheit naar Celsius

Celsius naar Fahrenheit (Eenheden omwisselen)

32°F = 0°C

Nauwkeurigheid

Opmerking: U kunt de nauwkeurigheid van dit antwoord verhogen of verlagen door het aantal benodigde significante cijfers te selecteren uit de opties boven het resultaat.

Conversieformule van Fahrenheit naar Celsius

Celsius = (Fahrenheit - 32) / 1.8

32 Berekening van Fahrenheit naar Celsius

Celsius = (Fahrenheit - 32) / 1.8

Celsius = (32 - 32) / 1.8

Celsius = 0 / 1.8

Celsius = 0

Deze pagina in het Engels:

Fahrenheit to Celsius

Eenvoudige, snelle °F naar °C conversie

Fahrenheit naar Celsius conversie is moeilijk om in je hoofd te doen, maar een ruwe °F naar °C conversie is eigenlijk vrij eenvoudig - neem gewoon 30 van de Fahrenheit waarde en halveer het dan. Dit zou redelijk nauwkeurig moeten zijn voor weertemperaturen.

Fahrenheit en Celsius definitie

Fahrenheit en Celsius zijn twee veelgebruikte temperatuurschalen over de hele wereld.

De Fahrenheit-schaal, ontwikkeld door de Duitse natuurkundige Daniel Gabriel Fahrenheit in het begin van de 18e eeuw, wordt voornamelijk gebruikt in de Verenigde Staten en enkele andere landen. Op de Fahrenheit-schaal wordt het vriespunt van water gedefinieerd als 32 graden, terwijl het kookpunt van water is ingesteld op 212 graden. De schaal is verdeeld in 180 gelijke intervallen tussen deze twee punten.

De Celsius-schaal, ook bekend als de centigrade-schaal, wordt in de meeste landen gebruikt als de standaardeenheid voor temperatuurmeting. Het werd ontwikkeld door de Zweedse astronoom Anders Celsius in het midden van de 18e eeuw. Op de Celsius-schaal wordt het vriespunt van water gedefinieerd als 0 graden en het kookpunt van water is ingesteld op 100 graden.

Terwijl beide schalen veel worden gebruikt, wordt de Celsius-schaal als wetenschappelijker en wereldwijd meer geaccepteerd beschouwd vanwege zijn eenvoud en gemak van conversie. De Celsius-schaal is gebaseerd op de eigenschappen van water, waardoor deze intuïtiever is voor wetenschappelijke berekeningen en dagelijks gebruik. De Fahrenheit-schaal is echter diep geworteld in de Amerikaanse cultuur en wordt nog steeds veel gebruikt voor weersvoorspellingen, koken en andere dagelijkse temperatuurreferenties in de Verenigde Staten.

Waarom is het zo moeilijk om Fahrenheit naar Celsius om te rekenen?

Het omrekenen van Fahrenheit naar Celsius kan uitdagend zijn omdat de twee temperatuurschalen verschillende startpunten en verschillende tussenpozen tussen elke graad hebben.

De Fahrenheit-schaal stelt het vriespunt van water in op 32 graden en het kookpunt op 212 graden, met 180 graden tussen deze twee referentiepunten, terwijl de Celsius-schaal het vriespunt van water op 0 graden en het kookpunt op 100 graden stelt, met 100 graden tussen deze twee referentiepunten.

Het verschil in startpunten en intervallen tussen de twee schalen maakt het omrekenen van Fahrenheit naar Celsius complexer. Om Fahrenheit naar Celsius om te rekenen, moet men 32 van de Fahrenheit-temperatuur aftrekken en vervolgens het resultaat vermenigvuldigen met 5/9. Deze formule houdt rekening met de verschillende startpunten en intervallen tussen de twee schalen. Echter, de niet-ronde getallen die betrokken zijn bij de conversie kunnen het moeilijk maken om mentaal uit te voeren zonder het gebruik van een rekenmachine of conversietabel.

Om Fahrenheit naar Celsius om te zetten, moet je eerst 32 van de Fahrenheit-waarde aftrekken en vervolgens het resultaat vermenigvuldigen met 1,8 (of 5/9). Deze conversie kan het moeilijk maken om mentaal uit te voeren zonder het gebruik van een rekenmachine of conversietabel zoals degene die op deze pagina wordt verstrekt.

Gangbare conversies van Fahrenheit naar Celsius

Absolute zero: -459.67°F = -273.15°C

Pariteit: -40°F = -40°C

Vriespunt van water: 32°F = 0°C (bij 1 atmosfeer druk)

Gemiddelde lichaamstemperatuur van een mens: 98.6°F = 37°C

Kookpunt van water: 212°F = 100°C (bij 1 atmosfeer druk)

Tabel van Fahrenheit naar Celsius

Startwaarde

Toename

Nauwkeurigheid

Fahrenheit

Celsius

0°F

0.00000°C

1°F

0.55556°C

2°F

1.11111°C

3°F

1.66667°C

4°F

2.22222°C

5°F

2.77778°C

6°F

3.33333°C

7°F

3.88889°C

8°F

4.44444°C

9°F

5.00000°C

11°F

6.11111°C

12°F

6.66667°C

13°F

7.22222°C

14°F

7.77778°C

15°F

8.33333°C

16°F

8.88889°C

17°F

9.44444°C

18°F

10.00000°C

19°F

10.55556°C

Fahrenheit

Celsius

20°F

11.11111°C

21°F

11.66667°C

22°F

12.22222°C

23°F

12.77778°C

24°F

13.33333°C

25°F

13.88889°C

26°F

14.44444°C

27°F

15.00000°C

28°F

15.55556°C

29°F

16.11111°C

30°F

16.66667°C

31°F

17.22222°C

32°F

17.77778°C

33°F

18.33333°C

34°F

18.88889°C

35°F

19.44444°C

36°F

20.00000°C

37°F

20.55556°C

38°F

21.11111°C

39°F

21.66667°C

Fahrenheit

Celsius

40°F

22.22222°C

41°F

22.77778°C

42°F

23.33333°C

43°F

23.88889°C

44°F

24.44444°C

45°F

25.00000°C

46°F

25.55556°C

47°F

26.11111°C

48°F

26.66667°C

49°F

27.22222°C

50°F

27.77778°C

51°F

28.33333°C

52°F

28.88889°C

53°F

29.44444°C

54°F

30.00000°C

55°F

30.55556°C

56°F

31.11111°C

57°F

31.66667°C

58°F

32.22222°C

59°F

32.77778°C

Fahrenheit

Celsius

60°F

33.33333°C

61°F

33.88889°C

62°F

34.44444°C

63°F

35.00000°C

64°F

35.55556°C

65°F

36.11111°C

66°F

36.66667°C

67°F

37.22222°C

68°F

37.77778°C

69°F

38.33333°C

70°F

38.88889°C

71°F

39.44444°C

72°F

40.00000°C

73°F

40.55556°C

74°F

41.11111°C

75°F

41.66667°C

76°F

42.22222°C

77°F

42.77778°C

78°F

43.33333°C

79°F

43.88889°C

Populaire links

  1. Celsius naar Fahrenheit
  2. Fahrenheit naar Celsius
  3. Celsius naar Kelvin
  4. Kelvin naar Celsius
  5. Fahrenheit naar Kelvin
  6. Kelvin naar Fahrenheit
Fahrenheit naar Celsius conversie (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Reed Wilderman

Last Updated:

Views: 6089

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Reed Wilderman

Birthday: 1992-06-14

Address: 998 Estell Village, Lake Oscarberg, SD 48713-6877

Phone: +21813267449721

Job: Technology Engineer

Hobby: Swimming, Do it yourself, Beekeeping, Lapidary, Cosplaying, Hiking, Graffiti

Introduction: My name is Reed Wilderman, I am a faithful, bright, lucky, adventurous, lively, rich, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.